Konföderatív világ vagy Világháború

Mindenkit arra kérek, hogy Putyin Szocsiban, 2014. november 23-án elhangzott beszédét [1] nyitottan, fenntartások nélkül fogadja, ne keressen abban összeesküvés-elméletet, ne tekintse azt a titkos szuperhatalom továbbélését szolgáló lépésnek.

Mindenkit arra kérek, hogy fogadja el: a Világtörténelmi Koreszmeváltás csak gyökeres (radikális) átalakulással érhető el.

És arra is kérek mindenkit, hogy a következő gondolatok üzenetére mindenki előítélet-mentesen nyíljon meg, ne legyen sem történelmi, sem személy által támasztott gát annak tiszta értelmezésében. 

 

Putyin kilépett a nyugati civilizáció nemzetközi politikai szabályai alól és járható útként az ősi civilizáció koreszméjének követését határozta meg (a fordított szövegben: „A társadalmi rend újításait Oroszország konzervatív megközelítésből kívánja vizsgálni”).

(A tíz pont ezt támasztja alá.)  

Ez azt jelenti, hogy a BRICS alapgondolatát, az értékcserét tartja a nemzetek együttműködési alapjának, és nem a négy liberális alapelvet, amelyre az Eurázsiai Gazdasági Szövetség épül, vagyis az Eurázsiai Gazdasági Szövetséget felváltotta az Eurázsiai Konföderációval.

Az EU és – a gazdasági prioritástól felszabadított - EÁSz egyesülését ennek a koreszmének alárendelve javasolta.

A beszédben felvázolt Új Világrenddel cáfolta, hogy a nyugati civilizáció paradigmájának változtatása élhető rendszert jelent az emberiség számára.

 

Itthon és világszerte a „leleplező” gondolkodók a nyugati civilizáció közgazdasági téziseit alapul véve dolgoztak ki módosító megoldásokat, úgy, hogy az alapot, a kínálatmonopóliumot fenntartották.

Át kell, hogy értékeljék javaslataikat, amelyeket széles körben az emberek tudatába véstek!

 

Putyin beszédében az Új Világrend alapját jeentő alapvető iránymutatását (Egyetemes Szabadság Alkotmányát) a nemzetek tényleges (és nem politikai fogásként hangoztatott) függetlenségében határozta meg, és felvázolta azokat az irányelveket (Alaptörvényt), amelyek ezt történelmi korunkban megvalósíthatóvá teszik.

A tényleges és az üres szólamként hangoztatott függetlenség közötti eltérés jelenti azt a kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétet, amely alapvető különbséget jelent a nemzetek feletti érdekérvényesítés (föderalizmus) és a nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (konföderalizmus) között.

A bolíviai elnök, Evo Morales, 2012-ben az ENSz-ben elmondott beszédében ugyanezt határozta meg a Földanya Világkorszaka koreszméjeként.

Lelkünkbe és agyunkba kell vésni (kitörölve az ezeregyszáz éves lélek- és agymosást), hogy a Szent Korona Értékrend közvetíti az ősi civilizáció társadalomszervező rendszerét, aminek újjáteremtését Magyar Küldetésnek tartjuk, Történelmi Alkotmányosságunkra épülve.

 

Putyin tíz pontban, Morales kilenc kérdésben fogalmazta meg a közös iránymutatásból jelen korunkra vonatkozó irányelvek főbb jellemzőit, lényegét tekintve azonosan.

 

Az arisztotelészi hármas kérdés közül kettőre választ adnak:

- „Miért?” = a nyugati civilizáció koreszméje az emberiség számára élhetetlen világot jelent,

- „Mit?” = újjáteremteni az ősi civilizáció teljes szabadságra épülő értékrendjét.

 

A „Hogyan?” kérdésre adott válasz dönti el, hogy megszűnik-e az ok, érvényesül-e a koreszme-váltás, hiszen „az ördög a részletekben bújik meg”, és Jézus tanításából tudjuk, hogy „a világ fiai, a maguk módján, okosabbak a világosság fiainál”.

A „világosság fiainak” az értelem és az érzelem kettős egységében rejlő „okossággal” kell legyőzni a „világ fiainak” az „ördög” által anyagi érvekkel körülbástyázott „okosságát”.

A Világosság az a „mód”, ami az egyedüli válasz a „Hogyan?” kérdésre.

 

Az elmúlt néhány ezer év igyekezett eltitkolni „a normális emberi létről szóló tanítás” alkalmazásának módját. (Hamvas Béla szerint ez a kereszténység – természetesen, nem a zsidókereszténység - lényege.)

Az ezeregyszáz éves magyar történelem-értelmezés hazaáruló szolgája volt a történelem-hamisításnak.

De „minden titok kitudódik” [2] és minden dogma lelepleződik.

Már látjuk, hogy a Teremtő és az Ember Szövetsége elpusztíthatatlanul élő iránymutatás, hiszen 33 évvel fizikai felfedezése előtt, 1921-ben az Istenszékén élő Apó, a Nemzet Táltosa ezt nevezte az „Úr szavának”.

Már látjuk, mert a „Nostra aetate” és a „Dei verbum” kezdetű pápai enciklikák igazolják, hogy XXIII. János a római kereszténység megtisztulására hívta össze a II. Vatikáni zsinatot, hiába zárták a Vatikáni levéltárba az eredeti szöveget, annak a lényegtől megfosztott változatát nyilvánosságra hozva.

Már látjuk, hogy „szabad magyarságától” az a Géza fosztotta meg az egyetemes magyarságot, akit a nyugati civilizáció ideológiai szolgái „a Turul nemzetség szentjeként” igyekeznek példaadóvá tenni.

Már látjuk, hogy a titkos szuperhatalom diktatúrája a nyugati civilizáció egyetemes eszköze, akár szocialista kommunistának, akár liberális kapitalistának nevezik a megjelenési formát.

Már látjuk, hogy számunkra a „Történelmi Alkotmányosság” jelöli ki a helyes utat konföderatív társadalomszervezésével, és nem az „ezeréves” Történeti Alkotmányosságunk megosztottsággal „szentesített” föderalizmusa.

 

Azt is látnunk kell, hogy a „Magyar Küldetés” nem emel bennünket egyetlen nemzet fölé sem, mert nem engedi, hogy bármelyik nemzet fölé emelje magát a többi nemzetnek.

A „Magyar Küldetés” a Világosságot közvetíti az emberiségnek, nem erőszakkal, hanem az Istenszülő akarata iránti alázattal.

 

Azt a kegyelmet kaptuk a Teremtőtől, hogy rendelkezünk az ősi civilizáció társadalomszervezésének módjával, amely a Földet a Világmindenség konföderatív elvű működési rendszerébe illeszti.

 

A Szent Korona Értékrend közvetíti a „Hogyan”-ra adott feleletet, teljessé téve Putyin és Morales „Miért?” és „Mit?” kérdésre adott válaszait.

 

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere minden, Jézusként meggyilkolt nemzet feltámadását jelenti.

Az újjáteremtés olyan kötelezettség, ami megnyitja a jogot szabadságunk gyakorlására.

 

A mondás szerint „Ember! Segíts magadon! Isten is úgy segít!”

Isten megadta a módot, ahogyan segíthetünk magunkon. Mi hozzátesszük önmagunk segítését?

 

A Világosság elterjedésének módjával ismerkedünk meg a Húsvéti számvetésen, meglátva azt, amit százezer éve nézünk: Isten akarata az, hogy minden Teremtmény szabadon létezzen.

Az ember dolga, hogy a Lélek Fényének szeretetével formáljuk és alakítsuk az anyagot, Isten akarata szerint.

 

Számot kell vetnünk arról, hogy mi, emberek, személyenként milyen küldetést kaptunk ahhoz, hogy az Isteni akarat mindennapi életünk részeként valósuljon meg. Fel kell fedeznünk, hogy küldetésünk hogyan válik szerves egységben működő részévé a Magyar Küldetésnek.

 

Ennek a Számvetésnek Húsvétra kell esnie, annak jelképeként, hogy a Jézus-sors minden ember sorsa. Minden nemzetnek és minden embernek Istentől kapott joga, hogy életében a Nagypénteket Húsvét kövesse.

 

Aki érzi, hogy a „Miért?” kérdésre nekünk kell választ adnunk, annak a számára természetes a húséti idő-korlát lebontása.

 

Kelt Szegeden, 2015. Kikelet havának 29. napja

Halász József

 [1] Mostanáig a nemzetközi politikát a következő szabályok szerint játszották:

A politikusok nyilvános kijelentéseket tettek, hogy ezekkel fenntartsák a nemzeti szuverenitás kellemes látszatát, ami kizárólag propaganda célokat szolgált, hiszen nem valós szuverenitásról beszélünk, hanem olyasmiről, aminek semmi köze a nemzetközi politika lényegéhez. Eközben titkos vagy zárt ajtós tárgyalásokon meghozták a valós döntéseket és megtárgyalták a követendő irányokat.

Korábban Putyin is ezen szabályok szerint játszott, cserébe csupán annyit várt, hogy Oroszországot egyenrangú félként kezeljék. Mivel ilyen irányú reményei szertefoszlottak, bejelentette, hogy a játéknak vége, ezzel végeredményben megszegve a nyugat által felállított tabut, nyíltan, az elit klánok és politikai vezetők feje felett szólva az emberekhez.

Egy orosz blogger, Chipstone, a következők szerint foglalta össze Putyin beszédét:

1. Oroszország nem játssza tovább ezeket a játékokat és nem folytat titkos, zárt ajtós tárgyalásokat apró-cseprő ügyekben. Oroszország ezzel szemben készen áll a komoly párbeszédre és megállapodásokra, amennyiben azok a kollektív biztonságot szolgálják, igazságosak és mindkét fél érdekeit figyelembe veszik.

2. A globális kollektív biztonság valamennyi rendszere romokban hever. Nincsenek többé nemzetközi biztonsági garanciák, az ezeket elpusztító entitást pedig Egyesült Államoknak hívják.

3. Az Új Világrend építői elbuktak. Homokvárat építettek. Az Új Világrend felépülésének kérdése nem csupán Oroszországon múlik, de a döntés nem születhet meg Oroszország nélkül.

4. A társadalmi rend újításait Oroszország konzervatív megközelítésből kívánja vizsgálni, de nem zárkózik el az ilyen újítások vizsgálatától, hogy kiderüljön, bevezetésük indokolt-e.

5. Oroszország nem szándékozik az Egyesült Államok folyamatosan terjeszkedő „káosz birodalma” által létrehozott zavaros vizekben halászni és új birodalmat sem akar alapítani (ez szükségtelen, Oroszországnak már meglévő területeit kell fejlesztenie). Továbbá Oroszország nem kíván a világ megváltójának szerepébe lépni, ahogyan ezt a múltban tette.

6. Oroszország nem kívánja a saját képére átformálni a világot, de azt sem fogja hagyni, hogy mások az ő képükre próbálják átformálni Oroszországot. Oroszország nem fogja elzárni magát a világtól, aki azonban megpróbálja elszigetelni Oroszországot a világtól, az forgószelet arat.

7. Oroszország nem kívánja a káosz terjedését, nem akar, és nem is szándékozik kirobbantani semmilyen háborút, ugyanakkor úgy látja, hogy egy globális háború kirobbanása ma már szinte elkerülhetetlen, így erre fel van készülve és a készülődést folytatja. Oroszország nem akar háborút, de nem is fél tőle.

8. Oroszország nem kíván aktív szerepet vállalni azok feltartóztatásában, akik még mindig az Új Világrendjüket építik, amíg ezek az erőfeszítések nem sértik Oroszország kulcsfontosságú érdekeit. Oroszország inkább a partvonalról szemléli, amint ezek újabb és újabb sebeket szereznek igyekezetükben, amennyiben azonban bárki megkísérli Oroszországot is belerángatni ebbe a folyamatba, figyelmen kívül hagyva annak érdekeit, az meg fogja tanulni, hogy mit jelent a fájdalom.

9. Külső, de még inkább belső politikájában, Oroszország ereje nem az eliten és annak zárt ajtós tárgyalásain, hanem a népen fog nyugodni.

A fenti pontokhoz a következőt muszáj még hozzátenni:

10. Még mindig fennáll a lehetőség egy olyan új világrend felállítása előtt, ami megakadályozhatja a világháború kirobbanását. Ennek az új világrendnek az Egyesült Államok is elkerülhetetlen része lenne, de kizárólag mindenki mással egyező feltételek mellett: a nemzetközi jog és nemzetközi szerződések alapján, mindenféle egyoldalú kezdeményezés nélkül, más nemzetek szuverenitásának abszolút tiszteletben tartása mellett.

http://idokjelei.hu/2014/11/putyin-a-nyugati-elitnek-vege-a-jateknak/

 

[2] Minden titok kitudódik

16 „Nem azért gyújtanak olajmécsest, hogy letakarják, vagy az ágy alá tegyék, hanem hogy a mécstartóra helyezzék, és világítson azoknak, akik bejönnek a szobába. 17 Mert minden rejtett dolog világosságra fog kerülni. Minden titok kitudódik és világosságra kerül. 18 Tehát gondoljátok át alaposan, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, az még többet kap. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé.” (Lk. 8.)