A „nemzeti minimum”-ról

A 2018-as választások érthetően foglalkoztatják az embereket. Úgy tapasztalom, hogy ennek elsődleges oka a pártrendszerrel szembeni bizalom-deficit. A „nemzeti oldalon” ezt fokozza a Jobbik elkocsonyásodása.

Közös pont a „nemzeti oldal” különböző csoportjai és a magukat ide soroló pártok fellépésében, hogy „nemzeti minimum” meghatározásával és érvényre juttatásának ígéretével lépnek fel. Azért is közös ez a pont, mert jellemzően a Szabadság Alkotmányát (vagy annak „testreszabott” változatát) mondják „nemzeti minimumnak”.

Tekintettel arra, hogy ily módon az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének Isteni Iránymutatása került előtérbe, szükségesnek tartom ezzel kapcsolatos fogalmakat tisztázni, azzal a céllal, hogy a félreérthetetlen értelmezés egyirányba vezesse (és egységesítse) a különböző személyeket, szervezeteket.

 

Kelt Szegeden, 2018 Fergeteg havának 18, napján.

Szeretettel, Halász József

________________________________________

 

Azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy a „nemzeti minimum” meghatározásával van baj. Általában Szabadság Alkotmányát jelölik meg „nemzeti minimumként”.

(1. Magyarország örökké szabad. 2. A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. 3. Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak. 4. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. 5. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.)

Helyes, de kevés ezt tekinteni „nemzeti minimumnak”. Helyes, mert ez Isteni Iránymutatás. Kevés, mert az egyes pontok értelmezése nélkül ez félremagyarázás alapja lehet. Ezt nemegyszer megéltem.

Az iránymutatásból erednek az irányelvek. Ezek mutatják meg, hogy egy történelmi időszakra milyen iránymutatás érvényesül. Más érvényesül Isteni Iránymutatás és más Emberi Iránymutatás esetén. Ez a kettő egymással kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétben áll.

 

Azt tapasztaltam, hogy a Szent Korona Tan és az erre épülő nyugati civilizáció letért az Isteni Iránymutatás által meghatározott útról. A zsidókereszténység által isteni akaratnak hazudott megosztottság vezette arra a tévútra az emberiséget, aminek következménye az erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság.

 

Nagyon fontosnak tartom a területi és a szakmai csoportok megalakulását. Ez adja a lehetőséget az alulról építkezésre. Ebben látom az érdemi együttműködés lehetőségének sarokkövét azokkal az emberekkel, szervezetekkel, amelyek a „nemzeti minimumot” a Szabadság Alkotmányával meghirdetik.

 

Az a vélemény, mi szerint „a Kündünek nem kell megalkudni, mert ő elveket ír le”, nem veszi figyelembe a felelősséget.

A „megmondó-emberek” úgy írják le az elveket, hogy azok gyakorlati lebontásával, hatásával nem foglalkoznak.

Az elmúlt évek feladat-teljesítésével az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének alkalmazhatóságát bizonyítottam. Ezért kaptam a becsmérlésnek szánt, de lényegében pozitív jelzőt: „Halász Jóska aprópénzre váltja a Szent Koronát”.

 

Az egyes szakterületeket meg lehet fogalmazni „íróasztalnál ülve”, egymással véletlenszerű kapcsolatban lévő rész-elemekként. (A Magyarok Szövetségének néhány év előtti „Alaptörvénye” a példa erre.)

Ugyanakkor meg lehet fogalmazni ezt rendszerszemléletben is, a tapasztalati tények alapján. Hogy egyértelmű legyen, amit írok, kérlek, nézd meg szűkebb pátriád, például Pest megye (http://nemzetiegyseg.com/Pest/Pestmegye.html) és a Budakeszi járás (http://nemzetiegyseg.com/Pest/Budakeszijaras.html) honlap-csoportjait! (Budapestet és bármelyik megyét, járást eléred a Nemzeti egység honlap-csoporton - http://nemzetiegyseg.com/.)    

 

Eddig lehetett eljutni az „íróasztalnál”, a tapasztalati adatokat elemző (empirikus) módszerrel. Már ez is lényegesen több, mintha a feltételező (hipotetikus) vagy a formális ok-okozati (szillogisztikus) módszert alkalmaztam volna.

 

A társadalmi együttélés szabályrendszere (jogrendszer) a nyugati civilizációban felülről lebontó, az ősi civilizációban alulról épülő. Ebből ered, hogy a települési törvények képezik ez utóbbinál a jogrendszer alapját.

Amennyiben a területi és szakmai csoportok az irányelvek szerint végzik a település és a társadalmi csoportok társadalomszervezését, akkor visszacsatolással pontosítják, élet-kiszolgálóvá teszik az irányelveket tartalmazó Alaptörvényt.      

A „nemzeti minimumhoz” kapcsolva említenek olyan fogalmakat, amelyek „egyetemes szentkoronai” meghatározását Kmety Károly 1926-ban megjelent közjogi tankönyve tartalmazza. E szerint: „A Szent Korona Testének két része van: a terület és a személy. Ez utóbbit a Szent Korona Tagok jelentik, akik vagy az államalapító magyar nemzet tagjai, vagy olyan nemzetek részei, amelyek iránymutatásként elfogadják a Szent Koronát”.

Az alkotmányozás és a Nemzetgyűlés feladatával kapcsolatban is van megjegyzésem:

A „Szent Korona alkotmányozó megjelenése a Nemzetgyűlés” kifejezés nem pontos, hiszen – Isteni Iránymutatás esetén - alkotmányozás csak az irányelv-típus életbeléptetésére vonatkozik, ezért az Alaptörvény módosítása lehet csak a Nemzetgyűlés feladata.

___________________________________

 

A gyula-feladat egy irányelvekkel lebontott iránymutatás szerinti társadalomszervezés, az ősi civilizáció irányítás és vezetés kettős egységeként értelmezése szerint.

Az Isteni és az Emberi iránymutatás más-más irányelveket közvetít.

Azt kell elsődlegesen eldöntenie a gyula-feladatot végző személynek, hogy melyik iránymutatás megvalósítását végzi.

Kompromisszum lényegi kérdésben nincs!

 

Vagy Isteni Iránymutatás (történelmi alkotmányosság) vagy emberi iránymutatás (történeti alkotmányosság).

Vagy közszabadság, vagy megosztottság.

Vagy szabadság, vagy fél-rabszolgaság.

Vagy emberközpontúság, vagy gazdaság-központúság.

Vagy igény-lehetőség összehangolása, vagy a kínálat által manipulált kereslet elve.

Vagy az ember és a nemzet érdekérvényesítésének összehangolása (konföderalizmus) vagy egy embercsoport érdekeinek az emberek és nemzetek érdekei fölé rendelése (föderalizmus).

Vagy alulról épülő, vagy felülről lebontó társadalomszervezés.

 

___________________________________

 

Az eszmei tőke az alapja a társadalmi tőkének, ami politikai tőkeként van hatással a hatalomgyakorlásra. Az eszmei tőke a minőséget jelenti, a társadalmi tőke a mennyiséget.

Amennyiben egy eszmei tőke mögött megfelelő társadalmi tőke áll, alkalmassá válik a hatalomgyakorlásra.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere megengedi azt a kompromisszumot, hogy a paradigmaváltáshoz szükséges és elégséges társadalmi tőke megléte esetén választási (és nem politikai) pártként a jelenlegi törvények szerint részt vegyen az országgyűlési választásokon.   

 

2018-ban tartalmában az eddigitől eltérő országgyűlési választás lesz (ha lesz).

Egy idei tényleges változásra kell felkészülni. Az anarchia megelőzésére olyan társadalomszervezési rendszernek kell mielőbb elérhetővé lennie, amely továbbélést biztosító rendezettséget biztosít egy rendezetlen helyzetben is.

Azért, hogy ez a cél teljesüljön, az Összehangolt Önellátás Kormányos Rendszerét olyan szintre kell fejlesztenem, amely az igények és lehetőségek szükséges és elégséges összehangolásához döntés-előkészítő adatokat szolgáltat.

Ez a munka a mostani elsődleges feladatom.

 

dr. Halász József