A társadalomszervezésről röviden

Lehet, hogy alábbi írásomban megfogalmazott tisztázást előbb kellett volna megtennem.

Remélem, most sem késő.

Az írás alapján kérlek, döntsd el:

-    szerinted munkám döntés-előkészítésként támpontot ad az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezéséhez, és ez jelenti a tényleges rendszerváltást, vagy

-    egyetértesz azzal az ellenem megfogalmazott állítással, mi szerint Szegedről akarom meghatározni, hogy hogyan szervezzék életüket a különböző településeken lakók.

 

Ez utóbbi esetben marad a tisztelet egymás iránt, de kapcsolatunk folytatása okafogyott.  

 

_________________________________________

 

Miután a tényleges rendszerváltás már „a spájzban van”, félre kell tennem az udvariaskodást és (akár barátommal szemben is) határozottan és keményen vissza kell utasítanom azt a véleményt, mi szerint én Szegedről akarom meghatározni, hogy hogyan szervezzék életüket a különböző településeken lakók.

 

Ha csak ennyit mondanék, akkor azonos lennék azokkal, akik kinyilatkoznak. Viszont éppen a kinyilatkozókkal állok szemben, mint Aquinói Szent Tamás a dogmatikusokkal, amikor egy vita során, azok kifogytak az érvekből, és ezt mondták Tamásnak: „De hát ott van a dogma!”, mire Tamás: „Tudom – a fejére mutatott – itt meg az eszem!”

 

Nem árt, ha tudjuk, miről beszélünk. Amikor ez tisztázódott, akkor lehet eldönteni, hogy kit vezet az „én” és ki az, aki már visszaalakult „személlyé”. (Hamvas Béla Smaragdtáblák elemzésére utal az idézőjel.)  

 

Tehát mondom tovább az érveket, úgy, hogy a dogmatikus kinyilatkozás és annak cáfolata már megtörtént, így a Szent Korona Értékrend személyemre szólónak álcázott támadása következett be.  

 

Kezdjük hát!

 

Társadalomszervezési rendszerek

 

A nyugati civilizáció társadalomszervezése az emberek, települések, nemzetek fölötti érdekérvényesítést (föderációt) szolgálja. Ez a megosztottság, aminek hatalmi kifejezője az önkényuralom (diktatúra).

Az ősi civilizáció társadalomszervezése konföderatív, vagyis az emberek, települések és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolására épül. Ez a közszabadság, aminek hatalmi megfelelője magában a kifejezésben van.

 

Alkotmány (Iránymutatás)

 

Miután mindkét társadalomszervezési rendszer egy-egy adott földrajzi területen (országban, földrészen) érvényesül, az adott földrajzi területen egyetemes iránymutatásnak kell érvényesülnie.

A nyugati civilizáció Emberi Iránymutatást (történeti alkotmányosságot) követ, ami megengedi az iránymutatás változtatását, természetesen a kirekesztő társadalmi csoport érdekeinek érvényesítésével.

Az ősi civilizáció alapja az Isteni Iránymutatás (történeti alkotmányosság), ami ezért örök és változtathatatlan.

 

Alaptörvény (Irányelvek)

 

Az irányelvek (Alaptörvény) az iránymutatásnak (Alkotmánynak) egy adott földrajzi területen érvényesülő, társadalmi együttélésre vonatkozó általános szabályait egy történelmi időszakra határozza meg. Ennek megfelelően, a társadalmi változások hatására élősíteni kell: új helyzetek szabályozásával, meglévő helyzetekben történt változások átvezetésével és idejét múlt szabályozások kiiktatásával.

 

Törvények

 

A nyugati civilizáció társadalomszervezési rendszerében a mindennapokra vonatkozó társadalmi együttélési szabályokat (Törvényeket) az Országgyűlés hozza, a kirekesztő társadalmi csoport által (közvetve vagy közvetlenül), felülről kezdeményezve, zárt döntési folyamatként.

 

Az ősi civilizáció társadalomszervezési rendszerében Törvényeket alulról (településektől) kezdeményezve, a Nemzetgyűlés vagy az Országgyűlés hozza, nyitott döntési folyamatban. Ebben az esetben a nyílt döntési folyamatot indító döntési helyzet a településeken keletkezik, és a különböző döntési fázisokon keresztül válik hatályossá.

____________________________________________

 

Aki azon van fennakadva, hogy én kaptam azt a küldetést, hogy az Isteni Iránymutatást közvetítsem, és annak történelmi korunkra vonatkozó irányelveit leírjam, azt arra kérem: nézzen sajátmagába. Azt fogja látni, hogy nem érzi saját küldetését, ami semmivel sem kisebb jelentőségű az enyémnél, a „porszemek” kapcsolati rendszerében.

 

Aki fennakad a „porszemen”, most hagyja abba az olvasást!

 

Üdvözlöm azokat, akik tovább olvassák írásomat!

 

Az alábbiakat tartalmazó, „Az Új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” c. könyvet „jogszabály-tervezet gyűjteményként” határoztam meg, kifejezve azt, hogy az abban foglaltak támpontként (kézikönyvként, iránytűként) kezelendők, és az alulról szerveződés során, az Iránymutatás szellemét követő érvek alapján változtathatóak.

 

A Szabadság Alkotmánya a közvetített Isteni Iránymutatás, ezért lényege (szabadság címzettjei, feltétele és megvédési kötelezettsége) változtathatatlan, de a kiegészítő szakaszok formai (jogi) megfogalmazása a Nemzetgyűlés hatályba léptető határozata előtt változtatható.

 

Magyarország Alaptörvénye tartalmazza az Irányelveket.

Támpontot ad a településtől induló, alulról szerveződéshez, ugyanakkor annak hatása visszacsatol az Alaptörvényhez, vagyis alátámaszthatja annak változtatását.

(Nem jogi megfogalmazása a „Gondoskodó Magyarország” programban olvasható.)

 

Az Alaptörvény

-   az általános tizedes rendszert használja eszközként család, település, járás, megye, ország esetében az érdekérvényesítés összehangolására,

-   a feladat-központú tizedes rendszert pedig az ember társadalmi hovatartozása (kor, nem, istenhit, származás, szakma, hivatás) szerint érdekképviseletre.

(Ezek működését a „Hatalomgyakorlási”- és a „Választási” főtörvények pontosítják, amelyek a „Jelkép- és ünnep” főtörvénnyel együtt – az Iránymutatás szellemében, érvekkel alátámasztva – változtathatóak az azokat hatályba léptető Nemzetgyűlési határozatig.)

 

Összefoglalva:

Eddig elvégzett Kündü-feladataim döntés-előkészítésként szolgálnak, amennyiben az Isteni Iránymutatás közvetítését és ennek korunkra alkalmazását tartalmazza, amellyel biztosítottá válik, hogy a településektől induló társadalmi együttélés szabályok kidolgozása során

-   ne lehessen eltérni az Isteni Iránymutatástól és

-   a társadalmi csoportok érdekeinek megfogalmazása alkalmas legyen azok összehangolására (a szerves egységként élő társadalom kialakítására).

 

Amikor eddig eljutok a szent Korona Értékend ismertetésben, rögtön elhangzik a kérdés: „Mikor lesz ez?” A válasz: akkor, amikor az eszmei tőkét olyan nagyságú társadalmi tőke támogatja, amely elegendő politikai tőkét eredményez a rendszer (paradigma, koreszme) váltáshoz.

 

A társadalomszervezésnek ez a célja. Nem a „szenvedő szabadság” túlélésért esedező segélykiáltása (ezt tettük ezer évig), hanem a „cselekvő szabadság” újjáteremtési cselekedete. (Az idézőjeles kifejezések Amathia Sen gondolatait közvetítik.)

 

Településenként más-más együttélési forma alakult ki, az ott élők jellemzői, szokásai, valamint a természeti adottságok szerint.

A különbözőségek fölött áll az azonosság, ami abban mutatkozik meg, hogy mindenki egyetemes érdeke a különböző érdekek összehangolása a különbözőségek gyűlöletforrássá alázása helyett, vagyis a közösségvállalás a megosztottság helyett.

 

Az egyes társadalmi csoportok (család – nem és korosztály -, istenhit-követés, nemzetiség, egészségügy, nevelés-oktatás, kultúra, művészet, védelem, környezetvédelem, mezőgazdaság, élelmiszeripar, könnyű-, nehéz- és energiaipar, vendéglátás, szolgáltatás, közlekedés-szállítás, kereskedelem) érdekérvényesítésének képviseletét a feladat-központú tizedes rendszer szerint kell szervezni minden településen.

Az ebben részt vevők közül bizonyságtétellel (vagyis alkalmasságuk bizonyításával) választódnak ki a felsőházi képviselők, valamint azok, akik a nemzetet az irányításban vagy a vezetésben (miniszterek, minisztériumi vezetők) nemcsak alázattal, hanem szakmai tudással és tapasztalattal szolgálják.

Ehhez a munkához támpontot adnak az irányelvek. 

 

A településen élő, különböző társadalmi csoportokba tartozó emberek érdekérvényesítését olyan Szent Korona Tagnak kell összehangolnia, aki képes kompromisszumot meghatározni és érvényesíteni az összehangolás (szerves egységként élés) érdekében. Ehhez a munkához a település minden lakosának aktív támogatása szükséges, amit az általános tizedes rendszer szerinti szervezéssel kell elérni.

Ő közülük – ugyancsak bizonyságtétellel - választódnak ki az alsóház tagjai, valamint az irányító- és vezető szervezetekben az érdek-összehangolást nemcsak alázattal, hanem mások helyzetébe magát beleélő (empatikus) tulajdonságukkal végezni képes Szent Korona Tagok.  

Az irányelvek ehhez is támpontot adnak.

 

Az egyes települések társadalmi együttélési szabályait a Települési törvény foglalja magában. Ennek elkészítéséhez az érdekérvényesítést összehangoló Szent Korona Tag mellett szükséges jogi ismerettel és gyakorlattal rendelkező Szent Koron Tag együttműködése is.

 

A települések érdekérvényesítési összhangja a járások, megyék törvényeiben egyenlíti ki az igény-lehetőség különbségeket. 

 

Magyarország területe és az egyes társadalmi csoportok szerves egységként működésére szolgálnak a területi- és szakágazati törvények.

 

Alkotmányozó Nemzetgyűlést akkor kell összehívni, amikor Budapesten és minden megyében, valamint a települések többségében megtörtént az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezése, és ezzel párhuzamosan

-   a Települési törvényekből létrejöttek a területi-, és ágazati törvények, és ezek alapján

-   megtörtént az Alaptörvény és a főtörvények szükséges változtatásokkal végrehajtott véglegesítése.

 

És előre megyek:

 

A most kidolgozás alatt lévő Kormányos Rendszernek szintén döntés-előkészítő feladata van: jelezni, hogy a települések életében történt változásoknak milyen várható következményei vannak a település, a járás, a megye és az ország igény-lehetőség összhangjára.

_________________________________

 

Annak, aki nem tartja rágalomnak azt, hogy én Szegedről akarom meghatározni, hogy hogyan szervezzék életüket a különböző településeken lakók, azt ajánlom, igyekezzék „énségével” önmagára akasztott lelki, szellemi szemellenzőjétől megszabadulni!

Ehhez támpontként szolgálnak a „Szent Korona Értékrend” és a „Kormányos Rendszer” c. honlapok által összehangolt honlap-csoportok.

 

Kelt Szegeden, 2017. Fergeteg havának 12. napján.

Szeretettel, Halász József