Meghívó

 

 

A rendezvény nyilvános, a részvétel díjmentes.

Előzetes regisztrációra kérem a résztvevőket a tatika1945@gmail.com címen, annak érdekében, hogy a szükséges számú írásos anyagot elkészíthessem.

___________________________________________

 

A rendezvény célja a nemeztek érdekérvényesítésének összhangját jelentő (konföderatív) koreszme (paradigma) megismertetése, amely a jelenlegi válságot okozó nemzetek érdekei feletti érdekérvényesítő (föderatív) rendszer egyetlen választható lehetősége (alternatívája).

 

A pártok vezetői és képviselői, a közszereplők, valamint a nyomtatott és elektromos média a jelenlegi, gazdaságközpontú rendszer változtatási lehetőségeivel foglalkozik, annak ellenére, hogy mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen: Einstein megállapításának igazát, mi szerint „Ami elromlott, azt nem lehet azzal a módszerrel megjavítani, ami a romlást okozta”, a történelem számtalanszor bizonyította.

Szükséges tehát, hogy minél több emberek – ha csak egy rendezvényen is - megismerje azt a társadalomszervezési módszert, amelyre a világ vezetői egyre többször hivatkoznak, és amelyet a társadalom tagjainak többsége követésre méltónak talál.

 

Állításom bizonyítására álljon itt három tény:

 

1.  A „Századvég” - amerikai kutatók munkájára hivatkozó – 2017. március 9-én nyilvánosságra hozott tanulmányában [1] Donald Trump politikai stratégiájáról az alábbiakat állapítja meg:

 

-    az arisztotelészi „Hármas kérdésre” adott válaszokkal – vagyis logikai rendszert és nem izolált elemek véletlenszerű halmazát (káoszt) létrehozva - alakítja ki stratégiáját („A nagy stratégia egyrészt diagnosztizál (a „miért”-re ad választ – HJ), másrészt előír. Értelmezi az ország helyzetét, s meghatározza a célok elérésének irányát és módját is. Minden ilyen nagy stratégia rendelkezik tehát egy „mit” és egy „hogyan” dimenzióval, amely a célokat és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket azonosítja.”) és ezzel

 

-    tényleges paradigmaváltást készül megvalósítani („Trump szakít a korábbi gyakorlattal, amely a demokrácia és a szabad piac terjedése mentén kívánta előmozdítani az USA érdekeinek érvényesülését. Az új stratégia kiindulópontja sokkal inkább úgy foglalható össze, hogy mára nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok rossz üzletet kötött azzal a liberális világrenddel, amelynek létrehozásánál bábáskodott, s fenntartásában mind a mai napig kulcsszerepe van.”)

 

2.  A - Jean-Claude Juncker úr, az Európai Bizottság elnöke által - 2017. március elsején ismertetett A Bizottsági fehér könyv Európa jövőjéről: hogyan tovább a 27 tagú Európa egységével” c. EU dokumentum-tervezet [2] 3. forgatókönyvként egy részleges konföderatív társadalomszervezési koreszmét (paradigmát) is megfogalmazott (az 5. forgatókönyvként felvetett teljes föderativitást jelentő Európai Egyesült Államok, mint lehetséges változat mellett).

Ez a Fehér könyv nem Európa jövőjét vázolja fel, mert az öt forgatókönyv az Európai Unió vezetésének teljes tanácstalanságát bizonyítja az erkölcsi- társadalmi és gazdasági válság kezelésével kapcsolatban.

Mivel az öt forgatókönyv - a föderáció társadalomszervezési rendszeren belül - lényegi eltéréseket mutat, nyilvánvaló, hogy azok egyike-másika melletti kiállással a tagországokon belüli (és az EP-re kiható) párt-ellentétek fokozódnak, így előre „borítékolható”, hogy a március 25-i római csúcstalálkozón közelítő konszenzus sem lesz, vagyis marad a gyeplő a lovak között.

 

A 3. forgatókönyvben jelzett konföderativizmushoz közelítés lehetőségként felvetése azt mutatja, hogy az Európai Parlamentben nem csak Morvai Krisztina és Tőkés László EP képviselők olvasták az „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei” (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf) c. könyvem Európai Konföderációról szóló szerződéstervezetét, hiszen a 3. forgatókönyv az alábbi szöveget tartalmazza:

A 27 tagú EU a mai módon halad tovább, de az arra kész országok számára fennáll a lehetőség, hogy meghatározott területeken (védelem, belső biztonság vagy szociális kérdések) további eredményeket érjenek el. Létrejön egy vagy több célirányos koalíció.”

 

Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet ugyanezt (a konföderatív koreszme teljességében) irányelv-jelleggel fogalmazza meg [3] .

 

3.  Az EU tagországai állampolgárainak legalább 50 %-a a konföderatív államszövetséget tartja a válság megoldásának (az „euszkeptikus” 19 % és a legfeljebb 31 % EU-föderációt támogató mellett) [4] .

 

A rendezvény azt a konföderatív társadalomszervezési rendszert ismerteti, amely az EU tagországok állampolgárai többségének (amely a legnagyobb – bár hivatalosan be nem jegyzett – érdekérvényesítési csoportosulás) véleményét, akaratát fogalmazza meg, így az ezt leíró könyv-sorozat ténynek megfelelő megnevezése (a Juncker által ismertetett dokumentum-tervezettel szemben): „Fehér könyv-sorozat [5] .

 

Kelt Szegeden, 2017. március 12-én.

dr. Halász József[2] Európai Bizottság - Sajtóközlemény - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_hu.htm

 

[3] 3. §

(1) Az Európai Konföderáció összehangolja a tagországok kulturális, tudományos és gazdasági tevékenységét, a tagországok által meghatározott tárgykörökben.

(2) Az Európai Konföderáció a tagországok érdekérvényesítésén és a korlátozás nélküli önkormányzatiságon (szubszidiaritáson) alapszik. Ez a feltétele a népuralomnak (demokráciának) és a sorsközösség vállalásnak (szolidaritásnak).

      Ennek megfelelően képviseleti rendszere és intézményei a tagországok pártfüggetlen társadalmi csoportjainak küldöttjeiből épül fel.

7. §

Az Európai Konföderáció és a tagországok jogrendszereinek összehangolása

(1) Az Európai Konföderáció összehangoló tevékenységével létrejött két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések érintett tagországok jogrendszerébe történő beillesztését és a szükséges jogharmonizációt a tagországok végzik.

(2) Az Európai Konföderáció az (1) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában közreműködik az összehangolt helyi jogrendszerbe iktatás és a szükséges jogharmonizáció végrehajtásában.”

 

[4] A 2014-es választások előtt az Európai Unió tagországai állampolgárainak

-        50 %-a azt tartaná a válság megoldásának, ha országa egyénileg hozna intézkedéseket (vagyis konföderatív társadalomszervezést támogat),

-     19 %-a „euszkeptikus” (vagyis az EU-t helyteleníti, de nem határozza meg a helyébe lépő társadalomszervezési rendszert) és

-     31 %-a a többi uniós országgal együttműködve hozna intézkedéseket, vagyis az EU-ként működő föderatív társadalomszervezést tartja helyesnek1.1.

Nem mondható alaptalan megállapításnak az elmúlt három eseményei alapján, hogy a konföderáció támogatottsága évente ugyanazzal az 5 %-kal növekszik, mint 2012 és 2013 között.

1.1 Eurobarometer „Egy évvel a 2014. évi európai választások előtt: Gazdasági és társadalmi kérdések” – a honlapot már törölték, de másolata elérhető a „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá” c tanulmányban - http://nemzetiegyseg.com/Kiutavalsagbol.pdf

 

[5] „A „Fehér Könyv [5] ” (White Paper) olyan kiadvány, amely egy szervezet/mozgalom/párt stb. hivatalosnak tekinthető véleményét fogalmazza meg valamely témáról.” (Fehér Könyv - https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r_k%C3%B6nyv)